04.03

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів на 04.04.2013 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

         ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 29015, Хмельницька область, м. Хмельницький, Проспект  Миру, 102, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 15.02.2013 року, на 04.04.2013 року об 11:00 годині за адресою: 29015, Хмельницька область, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102, кімната № 2, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
  6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
  7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

    Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний

попередній 

Усього активів 

109 022

113 559

Основні засоби 

99 565

101 645

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

4 688

6 565

Сумарна дебіторська заборгованість 

2 809

2 833

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1 530

1 927

Нерозподілений прибуток 

86 082

(358)

Власний капітал 

101 153

105 798

Статутний капітал 

14 845

14 381

Довгострокові зобов'язання 

1 012

196

Поточні зобов'язання 

6 719

7 534

Чистий прибуток (збиток) 

(4 810)

659

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1 484 487

1 438 067

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

222

228

         Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.

        Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 29.03.2013 року.

       Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-       акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-       представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

        Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 29015, Хмельницька область, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102, кімната № 1, до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 16:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 29015, Хмельницька область, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102, кімната № 2. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Підмурняк Олексій Васильович.

        Контактна особа – Бресь Олена Вікторівна.

        Довідки за телефоном: (0382) 78-50-89.

 

 

Генеральний директор

ПАТ «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО»                                                                     О.В. Підмурняк