22.02

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 29.03.2012

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

          ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО»  (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 29000, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102 повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 13.02.2012 року, на 29 березня 2012 року о 12:00 годині за адресою: 29000, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102, кімната № 2, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
 6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.
 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 10. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
 11. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову  Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
 12. Уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
 13. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
 14. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
 15. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
 17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

2011 рік 

2010 рік 

Усього активів  

118 478

117312

Основні засоби  

106 251

110 076

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

6 864

5 336

Сумарна дебіторська заборгованість  

2 847

988

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1 927

460

Нерозподілений прибуток 

4 561

4 034

Власний капітал 

110 717

114 670

Статутний капітал 

14 381

14 381

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

7 534

2 499

Чистий прибуток (збиток) 

659

954

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1 438 067

1 438 067

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

4418

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

44 180

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

222

229

        Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 11:00; закінчення реєстрації – 11:40.

        Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів 23 березня 2012 р.

        Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

        Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 29000, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102, кімната № 1 до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 17:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 29000, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102, кімната № 2. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Підмурняк Олексій Васильович.

        Контактна особа – Бресь Олена Вікторівна

        Довідки за телефоном: +38(0382) 78-50-89

 

 

Генеральний директор

ПАТ «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО»                                                       О.В. Підмурняк