18.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 23.04.2014

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Хмельниччина-АВТО», ідентифікаційний код – 03112917, (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 29015, м. Хмельницький , Проспект Миру, 102 , повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 06.03.2015 року на 23 квітня 2015 року о 11.00 годині за адресою: 29015, м. Хмельницький , Проспект Миру, 102 , кімната № 1 з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт ДирекціїТовариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
 10. Обрання членів Наглядової Ради.
 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
 12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
 13. Обрання членів Ревізійної Комісії.
 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
 15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 16. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
 17. Затвердження Положення про Дирекцію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
 18. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
 19. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

    Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

66480

107433

Основні засоби

50584

99109

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

2926

3659

Сумарна дебіторська заборгованість

2187

1719

Грошові кошти та їх еквіваленти

987

820

Нерозподілений прибуток (збиток)

47674

87075

Власний капітал

63044

102445

Статутний капітал

14845

14845

Довгострокові зобов'язання

 

 

Поточні зобов'язання

3436

4988

Чистий прибуток (збиток)

(39401)

(1714)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1484467

1484467

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

162

187

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 10.00 год.; закінчення реєстрації – 10.45 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 17 квітня 2015 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

 • акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
 • представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 29015, м. Хмельницький , Проспект Миру, 102 кімната № 1 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 09.00 до 17.00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 29015, м. Хмельницький , Проспект Миру, 102 , кімната №1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний Директор Підмурняк Олексій Васильович

Контактна особа – Каплінська Анастасія Миколаївна

Довідки за телефоном: (095) 26-26-394.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 49 від 19 березня 2015 р. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,  

Генеральний Директор Підмурняк Олексій Васильович