15.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів Товариства на 21.04.2016.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО», ідентифікаційний код – 03112917 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна 29015, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 04.03.2016 року, призначених на 21 квітня  2016 року о 11:00 годині за адресою: Україна 29015, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102, кімната. № 1, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
  6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
  7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
  9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

10.  Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

11.  Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

12.  Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

13.  Обрання членів Наглядової Ради.

14.  Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

69677

66480

Основні засоби

50166

50584

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

4122

2926

Сумарна дебіторська заборгованість

5093

2187

Грошові кошти та їх еквіваленти

927

987

Нерозподілений прибуток (збиток)

46405

47674

Власний капітал

61775

63044

Статутний капітал

14845

14845

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

7851

3436

Чистий прибуток (збиток)

(1269)

(39401)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1484467

1484467

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

139

162

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 15 квітня 2016 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-            акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-            представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна 29015, м. Хмельницький , Проспект Миру, 102 кімната № 1 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 09.00 до 17.00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна 29015, м. Хмельницький , Проспект Миру, 102 , кімната №1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний Директор Підмурняк Олексій Васильович

Контактна особа – Каплінська Анастасія Миколаївна

Довідки за телефоном: (095) 26-26-394.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 48 від 17 березня 2016 р. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

Генеральний Директор                                      Підмурняк Олексій Васильович