03.10

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій 02.10.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03112917

3. Місцезнаходження: 29015 м.Хмельницький Проспект Миру,102

4. Міжміський код, телефон та факс: 0382785055 789675

5. Електронна поштова адреса: lawyer@khmelavto.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://khmelnychynna-avto.ukravto.ua/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

 

II. Текст повідомлення

02.10.2018 р. емітентом від акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», що є уповноваженою особою осіб, що діють спільно, було отримано  інформацію про набуття особами, що діють спільно, права власності на домінуючий контрольний пакет акцій відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття:10,00 грн. (десять гривень 00 копійок);

Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства (дата укладення Договору про спільну діяльність особами, що діють спільно): 28.09.2018р.;

До набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій розмір часток осіб, що діють спільно:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (ідентифікаційний код 03121566)в загальній кількості акцій: 76,479976%; в загальній кількості голосуючих акцій: 79,712022%;

Васадзе Таріел Шакрович в загальній кількості акцій: 0,154938%; в загальній кількості голосуючих акцій: 0,161485%;

Підмурняк Олександр Олексійович в загальній кількості акцій: 16,317641%;в загальній кількості голосуючих акцій: 17,007225%;

Підмурняк Олексій Васильович в загальній кількості акцій: 0,001617% в загальній кількості голосуючих акцій: 0,001685%;

Підмурняк Олексій Олексійович в загальній кількості акцій: 2,087012%; в загальній кількості голосуючих акцій: 2,175209%.

Після набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій розмір частки осіб, що діють спільно, в загальній кількості акцій: 95,041183%;в загальній кількості голосуючих акцій: 99,057627%.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Підмурняк О.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

03.10.2018р.

(дата)